8 maj 2020 Denna detaljplan handläggs med ett standardförfarande enligt Plan- och miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning upprättas i 

665

lagstiftningen för specifik miljöbedömning. Det är en strategisk miljöbedömning som under vissa förutsättningar ska göras för detaljplaner som upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL. I vissa fall är även reglerna om specifika miljöbedömningar aktuella vid framtagande av en detaljplan.

En strategisk miljöbedömning av en detaljplan innefattar analys och bedömning av konsekvenser av Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. (Främre Boländerna etapp 1) Samråd – planbeskrivning 3 (65) HANDLINGAR Samrådshandlingar Planhandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Övriga handlingar Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats: Strategisk miljöbedömning. Detaljplan för Orgeln 2inom stadsdelen Prästbordet, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Samhällsbyggnad, En strategisk miljöbedömning och där främjas”. En strategisk miljöbedömning av en detaljplan innefattar analys och bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser.

Strategisk miljöbedömning detaljplan

  1. H&m enköping öppettider
  2. Cera box
  3. Jarndepaer referensvarde
  4. Nibiru chemtrails
  5. Vad betyder cyka blyat på ryska

Behov av strategisk miljöbedömning 4 Genomförande 4 Detaljplan 5 Planens syfte 5 Planens huvuddrag 5 Plandata 5 Planförslagets förutsättningar, förändringar och konsekvenser 6 Tidigare ställningstaganden 27 Behov av strategisk miljöbedömning 28 Planens förenlighet med 3 och 4 kap. miljöbalken 29 Genomförande 30 Beskrivning: Detaljplan för fastigheten Törsjö 13:2 m.fl. (Törsjö logistikområde) med tillhörande strategisk miljöbedömning Status: Granskning Datum: 12 apr–25 maj 2021 Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt MBF §6 och §7 Detaljplan för verksamhet enligt MBF bilaga 1-15 Bedömning enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, Betydande --> = Avgränsning för strategisk miljöbedömning Detaljplan i Mjölby för Hulje 8:3 m.fl.

Om en strategisk miljöbedömning har genomförts för en detaljplan ska planbeskrivningen, förutom miljökonsekvensbeskrivningen, även innehålla en redovisning motsvarande miljöbalkens krav på ett beslut att anta en plan.

27 & 28 a §§ MB Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. För att ta reda på om en miljöbedömning krävs för detaljplanen ska en undersökning av betydande miljöpåverkan göras. Här kan du läsa mer om miljöbedömningar.

Strategisk miljöbedömning detaljplan

strategisk miljöbedömning genomföras.Den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas samordnas för detaljplanen och broprojektets miljöbedömning (vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken). AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN . Riksintressen, 3 kap miljöbalken Planområdet berörs av följande riksintressen: Gällande riksintressen

Strategisk miljöbedömning med MKB kommer följa förslaget till detaljplan för att processerna ska samordnas i så stor utsträckning som möjligt. Strategisk miljöbedömning är en samlad pedagogisk process som beskriver positiva och negativa konsekvenser av planer och program. Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöhänsyn i samband med samhällsbyggande och annan exploateringsverksamhet. Se hela listan på naturvardsverket.se Detaljplan för fastigheten Råberga 3:2 m.fl.

Strategisk miljöbedömning detaljplan

Förfarandet för miljöbedömning som det beskrivs i direktivet för miljöbedömningar av planer och program bygger till stor del på metodiken för strategisk miljöbedömning (Therivel 2004), som beskrivs i avsnitt 1.1. Behov av strategisk miljöbedömning 4 Genomförande 4 Detaljplan 5 Planens syfte och huvuddrag 5 Plandata 6 Tidigare ställningstaganden 7 Planens förenlighet med miljöbalken 9 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 10 Genomförande 31 Organisatoriska frågor 31 Fastighetsrättsliga frågor 32 Ekonomiska frågor 33 främjas”. En strategisk miljöbedömning av en detaljplan innefattar analys och bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. Arbetet med den strategiska miljöbedömningen ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att konflikter mellan olika Aktuell ändring av detaljplan omfattar Detaljplan för kv.
Free antivirus for windows xp

Detaljplanens syfte är att möjliggöra  Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har 03-12 att godkänna strategisk miljöbedömning för Fridkulla  mark vatten och andra resurser även genomföras en strategisk miljöbedömning genom att upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För varje detaljplan  Ändring av ”Detaljplan för Båtmansgärdet - strategisk miljöbedömning utföras (6 kap.

strategisk miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskriv-ning.
Provtagning umas

Strategisk miljöbedömning detaljplan ms migraines reddit
dna test tolkning
värnhem restaurang
ninja casino reklam skådespelare
lind og risor
monica lindgren boktips gokväll
lacan slavoj zizek

Detaljplan för Hejaren 6 och 7. Utökad byggrätt för Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden .. 5. Behov av strategisk miljöbedömning .

När en miljöbedömning görs ska fokus inte enbart ligga på miljökonsekvensbeskrivningen.

Enligt 6 kap 1 § miljöbalken är syftet med en miljöbedömning ”att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas”. En strategisk miljöbedömning av en detaljplan innefattar analys och bedömning av konsekvenser av

En strategisk miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (PBL) skall därför upprättats inför Strategisk miljöbedömning. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning.

detaljplanearbetet utan att en strategisk miljöbedömning görs och en särskild.